Londonda dərc olunan, nüfuzlu “Open central asia” jurnalının 2015-ci il nəşrində Azərbaycan zərgərlik sənətindən bəhs edən“Füsunkar Azərbaycan: Bakı zərgərlik sənəti” adlı məqalə dərc olunmuşdur

Londonda dərc olunan, nüfuzlu “Open central asia” jurnalının  2015-ci il nəşrində Azərbaycan zərgərlik sənətindən bəhs edən“Füsunkar Azərbaycan: Bakı zərgərlik sənəti” adlı məqalə dərc olunmuşdur. Məqalənin müəllifi Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin elmi işlər üzrə direktor müavini, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Xədicə Əsədovadır. Məqalədə adları qeyd olunan zərgərlik nümunələri Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin və digər muzeylərin kolleksiyalarına aiddir.

Füsunkar Azərbaycan : Bakı zərgərlik sənəti

Hər xalq bəşər mədəniyyətini zənginləşdirən  sənət nümunələri ilə fəxr edə bilər. Azərbaycan xalqı da öz növbəsində xalça, geyim, bədii tikmə, metal, soyuq silah və s. yanaşı yaratdığı zərgərlik sənəti ilə də tanınır. Bu sənətlə xalqımızın e.ə.belə bütün Azərbaycan boyu məşğul olduğunu sübut edən  arxeoloji dəlillər mövcuddur. Hər elin, hər obanın öz dəst xətti, geyim tərzi olduğu kimi zərgərlik sənətində  Qarabağ, Təbriz, Şəki, Bakı, Naxçıvan, Lənkəran və s. hazırlanan sənətkarlıq nümunələri biri digərindən bədii üslubu ilə seçilirdilər.

Bakı zərgərlik məktəbinin yaratdığı nümunələr nəinki Azərbaycan, hətta bütün Qafqaza, Rusiyaya  sənətkarlıq baxımından öz bədii forması, üslubu və özəl texniki xüsusiyyətləri ilə örnək olmuşdu.

Bu ərazi ticarətin, kapitalist münasibətlərinin sürətlə inkişaf etdiyi ən mühüm şəhər idi. Rus səyahətçisi E.Markov yazırdı: “Bakı bu günün deyil, gələcəyin şəhəridir, o nağıllardakı kimi saatlarla böyüməkdədir ... Bakı Şərqin Marselinə çevrilir. Bu şəhərdə zərgərlik emalatxanaları cərgə ilə düzülüb. Orada gümüşdən, firuzə ilə bəzədilmiş filiqran məmulatlarının gözəl nümunələri emal olunmaqdadır”.

Bakı zərgərlərinin nəfis şəkildə gümüş, qızıl, ləl və cavahiratdan hazırladıqları sırğalar, sinəbənd, alınlıq, bilərzik, üzük, kəmər, sancaqlar və məxmər, zərxara libasları bəzəyən “qoza”, ”katibi”, “quşpara” düymələr, səkkizbucaqlı, dairəvi, düzbucaq, yarpaq, balıq, gül formalı  piləklər və müxtəlif asmalar onu gəzdirən zadəgan ailələrinə mənsub xanımların cəmiyyətdəki sosial statuslarını müəyyənləşdirirdi (il.1).

XIX əsrdə Bakıda tanınmış zərgərlər ordusu yetişmişdi. Onların hər biri nəinki texniki və bədii üslub, həmçinin də məmulatların növü baxımından peşəkar səviyyəyə çatmış sənətkarlar idilər. Bu mənada qəlibkarlıqda Bakıda tanınmış A.Sultanov silsilə, Q.Ağayarzadə boyunbağı, qolbaq, Qulammirzə Kərbəlayı Əbdülbağı oğlu cərgəli gül cütqabağı, M.Bədəlov qələm, tütün qabı, Hacı Səməd Əbdüləli oğlu kəmər və düymələr üzrə; şəbəkəçilikdə Məşədi Əliabbas bilərzik və kəmər, usta Fərəc boyunbağı; qarasavadda usta Hacı Əbdüləli və Ş.Əliyev qalın kəmərlər üzrə; minasazlıqda Molla Fərəci (il.2), Ə.Kərimov, Ə.Yusifov, M.İsmayılov və b. “piyalə-zəng” sırğalar və minalı üzüklər, düymələr, baş bəzəyi ustalığında   ixtisaslaşmışdılar.

Əksər hallarda savadsız və yoxsul zərgərlərin əli ilə hazırlanmış bu məmulatlar öz gözəlliyi, nəfisliyi, rəng ahəngi və orijinal forması ilə insanı valeh edir. Yaqut, almaz, firuzə, zümrüd kimi qiymətli qaş-daşlar bu gözəllik quruluşlarını bədii-estetik baxımdan daha da zənginləşdirirdi (il.3).

Qızıl tellərdən  şəbəkə texniki üslubunda düzəldilmiş sinəbənd milli bəzəklərin şahıdır. Bu sinəbəndin ən ilk, orijinal nümunəsi bakılı usta Fərəcin xüsusi məharəti sayəsində meydana gəlmişdir. Daha sonralar bu ustanın yaratdığı sinəbənd əsasında minlərlə təqlid olunmuş nəfis nümunələr hazırlanmışdır (il.4).

Təqdim olunan nümunə irili-xırdalı zoomorf, nəbati, astral formalı detalların bir bədii kompozisiyada vəhdət şəklində düzülüşündən ibarətdir. Bu məmulatda istifadə edilən bəzəklər sadə və mürəkkəb formada biçiliblər. Dekorativ çərçivəciklər spiral formalı şəbəkə naxış ünsürləri ilə bəzədilmişdir. Sinəbənddə  minlərcə cızma, burma, və eşmə üsulu ilə qızıldan düzəlmiş vergül şəkilli “vov”, “girdə biçək”, “daraq biçək” adlanan dekorativ şəbəkə elementi istifadə edilmişdi.  Ay, ulduzu xatırladan iç-içə bərkidilmiş on iki ləçəkli çiçək, ulduz, balıq, üç ləçəkli yarpaqlar üfüqü və şaquli istiqamətdə qızıl halqacıqlara çox sərbəst, peşəkarlıqla taxılaraq məmulatın silsiləvilik bədii effekt təsirini gücləndirir. Bu bədii tərtibatla Bakı zərgərləri öz müqəddəsliklə bağlı təsəvvürlərini obrazlı şəkildə ifadə edirdilər.

Qızıldan hazırlanmış asmalar qadın bəzək əşyaları içərisində ən dəbdə olan məmulatlardan sayılır. XIX əsrdən başlayaraq Bakının iqtisadi vəziyyətinin inkişafı, bu şəhərin təkcə qonşu ölkələrlə deyil, uzaq  xariclə də ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə imkan verir. Bu mənada

Bakıya Avropadan gətirilən zinət nümunələrinin modelləri yerli zərgərlər tərəfindən milli üslubun incəlikləri əlavə edilərək yeni bədii formalarda yaradılırdılar. Almaz, yaqut, zümrüd qaşlarıyla hazırlanan asmalar əsasən kübar təbəqəyə mənsub olan şəhər varlıları üçün nəzərdə tutulurdu. Əksər hallarda çervon qızıldan hazırlanan və üzəri qiymətli qaş-daşlarla bəzədilmiş bu əsərlər milli irsimizin iftixarıdır (il.5).

Gözəlliyi heç bir şübhəyə  yol verməyən asmada rəng və ya forma baxımından nəyin daha üstün olduğunu müəyyən etmək çətindir. Güllərin qırmızı və ağ rəngli qaşlarla bəzədilmiş dilimli ləçəkləri ilə qızılın sarı çaları ritmik şəkildə bir-birini tamamlayır. Asmanı tamamlayan bəyaz incilər bu polixrom ansamblı öz həzinliyi ilə daha da ifadəli edir.

Digər asma nümunəsi isə daha gənc qızlar üçün nəzərdə tutulmuşlar (il.5/1).  Xalq arasında “Aypara” adlanan bu asmanın mərkəzi firuzə daşı, sonluğunda işlənmiş incilər və texnikasında istifadə edilən  şəbəkə işləmə üsulu da diqqəti cəlb edir. Zərifliyi ilə fərqlənir. Onun ay və səkkizbucaqlı ulduz forması çox qədim zamanlarda astral kultlara olan inamdan doğur.

Zinət əşyaları içərisində əhəmiyyətli yer tutan və kəmərin əsas dəbdəbəli hissəsi sayılan toqqalar da Bakı zərgərləri tərəfindən ənənəvi olaraq şəbəkə üslubunda icra edilirdi (il. 6). Yüksək əyarlı qızılın ecazkar rəngi, şəbəkə üslubuna xas olan imkandan ustanın fərdi bədii üsulu seçmə qabiliyyəti fantastik toqqaların meydana gəlməsinə səbəb olurdu. Hazırlanan hər zərgərlik nümunəsində onu taxacaq xanımın yaş həddi də nəzərə alınırdı. Yəni gənc qızlar üçün daha zərif, gəlinlər üçün şux rəngli qaşlar və dəbdəbəli modellər seçilirdi, bir qədər yaşlı nümayəndələr üçün isə daha ağır çəkili qızıl və sabit ənənəvi tərtibatda olan əşyalar hazırlanırdı (il.7).

Bakı zərgərlərinin sonsuz bədii təfəkkürü əsasında hazırlanan, ən sevilən “piyaləzəng” sırğarın modelləri də sonsuzdur. Şəbəkə (il.8) və ya minasazlıq üslubunda hazırlanan bu sırğarın hər iki şəkli orijinaldır. İki pilləli, piyalə formalı və ətəkləri qotazabənzər, yumru piləklərlə bəzədilmiş bu sırğa bitkin bədii tərtibata malikdir. Sırğa özünəməxsus naxış və texnoloji xüsusiyyətləri ilə yanaşı, həm də Şərq incəsənəti üslubunu xatırladır. Üzəri zərif, qızılı simlərlə butayabənzər şəkildə işlənmiş sırğada silsiləvi müvazinət quruluşu mövcuddur.

Sadalanan bütün nümunələr zəngin xəzinədir. Lakin bunlar xalqımızın təkcə maddi deyil, min illər boyu yaddaşlarda qorunub saxanmış mənəvi sərvətidir. Onlar zamanla cilalanmış, inkişaf etmiş, günümüzədək gəlib çatmışlar. Gələcək nəsillər üçün isə əvəzsiz nümunələrdirlər.

Şəkillərin siyahısı:

1.Bakılı qadın. 1870-ci illər

2. Sırğa. Bakı. XIX əsr. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından.

3. Asma. Bakı. XIX əsrin ortaları. Mili Azərbaycan Tarixi Muzeyinin  kolleksiyasından.

4. Sinəbənd. Bakı. XX əsrin əvvəli. Mili Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından.

5. Ay-ulduz asma. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəli. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin

kolleksiyasından.

6. Toqqa. Bakı. XIX əsrin sonu. Mili Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından.

7. Aynalı kəmər. XIX əsr. Mili Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından.

8.“Piyaləzəng” sırğa.Bakı. XIX əsrin sonu. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin

kolleksiyasından.

   

Tanınmış rəssam və heykəltaraş Əkbər Behkəlamın fərdi yaradıcılıq sərgisi

Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının birgə təşəbbüsü ilə Almaniyada yaşayan soydaşımız, tanınmış rəssam və heykəltaraş Əkbər Behkəlamın fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilmişdir. Əkbər Behkəlam 1944-cü ildə Təbrizdə anadan olmuşdur. 1961-1964-cü illərdə Təbriz İncəsənət Məktəbində ilk rəssamlıq təhsilini almışdır. Daha sonra İstanbulda Memar Sinan adına Gözəl Sənətlər Universitetində Bədri Rəhmi Eyyuboğlunun sinfində təhsilini davam etdirmişdir. 1972-1974-cü illərdə yeni yaradıcılıq axtarışları ilə bağlı Avropanın Paris, Frankfurt, Roma və Berlin şəhərlərində yaradıcılıqla məşğul olub. 1974-cü ildə İrana qayıdan rəssam, 1976-cı ilədək Təbrizdə İncəsənət Məktəbində müəllim kimi çalışıb.  1976-cı ildə Əkbər Behkəlam Almaniyanın Berlin və Brandenburq şəhərlərində yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirib.  Onun əsərləri əsasən siyasi mövzularla bağlıdır. Yaradıcılığının erkən dövründə yeni Avropa realizminin və İran miniatür rəngkarlığının təsiri ilə əsərlər yaradan rəssamın, tablolarında daha sonralar şərtiliyə, simvolizmə güclü meyl müşahidə edilir. Onun əsərləri güclü rəng çalarları, dinamik ekspressiya, hərəkət və hadisələrə fəlsəfi baxışı ilə səciyyələnir. Məhsuldar yaradıcılığı ilə seçilən rəssamın əsərləri Tehran, Almaniyanın bir çox şəhərlərində, Los-Anceles, Braziliya, İstanbul, Kosovo, Slovakiyanın Brateslava və bir çox ölkələrin muzey və qalereyalarında çox uğurla numayış olunmuşdur.  Rəssamın Azərbaycanda keçirilən ilk fərdi sərgisində 27 rəsm əsəri - “Günəş həsrəfi”, “Günorta bürküsü”, “Batan qayıq”, “Faciəni nəzərə alaraq”, “İnsan mənzərələri” və digər nümunələri sənətsevənlərin ixtiyarına verilmişdir.

Foto: Ələkbər Ağasiyev

   

Gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin “Əsrlərin sədası” adlı rəsm sərgisini

Noyabrın 25-də Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində istedadlı gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin “Əsrlərin sədası” adlı rəsm sərgisinin açılışı oldu. Mərasimə baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, Bakıda keçirilən İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESCO) İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının və 12-ci Baş Konfransının iştirakçıları qatılmışdı. Tədbiri giriş sözü ilə açan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev İSESCO-nun yüksək səviyyəli toplantılarının ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Bildirdi ki, bu tədbirlər çərçivəsində Bakıya gələn qonaqlara xalqımızın zəngin mədəniyyəti, tarixi və müasir inkişafı ilə yanaşı, ölkəmizdə gedən quruculuq və abadlıq işləri ilə yaxından tanış olmaq imkanı yaradılıb. Sərgi barədə danışan Elçin Əfəndiyev vurğuladı ki, istedadlı gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin ekspozisiyada nümayiş olunan 50-dək rəsm əsəri öz ruhunu milli dəyərlərdən alır: “Bu əsərlərdəki Qobustanın qayaüstü yazıları, Azərbaycanın muğam sənəti, İçərişəhərin tarixi abidələri mədəni irsimizin müasir simasını təcəssüm etdirir. “Əsrlərin sədası” sərgisi mövzu etibarı ilə insanı xoşbəxtliyə və tolerantlığa, birliyə və bərabərliyə çağırır”. Dünyada islam ölkələrinə qarşı ikili standartların nümayiş olunduğunu diqqətə çatdıran Elçin Əfəndiyev qeyd etdi ki, buna baxmayaraq bütün müsəlman ölkələri bəşəriyyəti dincliyə, xoşbəxtliyə, insanlığa və tolerantlığa dəvət edir. Vurğulandı ki, bir müsəlman ölkəsinin övladı olan gənc rəssamın bu sərgidəki əsərləri də qeyd olunan xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir. Elçin Əfəndiyev Məryəm Ələkbərlini sərgi münasibətilə təbrik edərək ona yeni yaradıcılıq uğurları arzuladı. Tədbirdə çıxış edən İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycri Azərbaycanın zəngin tarixə və mədəniyyətə malik olduğunu diqqətə çatdırdı və beynəlxalq səviyyəli möhtəşəm tədbirlərin Bakıda keçirilməsini yüksək qiymətləndirdi. Baş direktor ölkəmizin İSESCO İcraiyyə Şurasının toplantılarına ev sahibliyi etməsini əməkdaşlığın inkişafında irəliyə doğru addım kimi dəyərləndirdi, bunun təşkilatda təmsil olunan ölkələrin mədəniyyət, elm və təhsil sahəsində əlaqələrinə müsbət təsir edəcəyini vurğuladı. Sonra qonaqlar sərgi ilə tanış oldular. Ağ Şəki ipəyi üzərində qarışıq texnikada işlənmiş tablolar istər rəng və yozum baxımından, istərsə də özünəməxsus qeyri-adi dəst-xətti ilə diqqəti cəlb edir. Rəssamın qövsi-qüzehin yeddi rəngini ehtiva edən kətan üzərindəki işləri isə Qobustan qayaüstü təsvirlərinin əsas mövzularının davamı olaraq qədim inanc, ayin və rəqslərin əsrarəngiz mənzərəsini yaradır.

Foto: Ələkbər Ağasiyev

   

Gürcü rəssamları Giya Ququşvili və Ketevan Matabellinin fərdi yaradıcılıq sərgiləri

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin birgə təşəbbüsü ilə gürcü rəssamları - Gürcüstan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru akademik Giya Ququşvili və professor Ketevan Matabellinin fərdi yaradıcılıq sərgiləri keçirilir “Görüş”, “Qırmız ev”, “Sadə balans”, “Qırmızı qapılar, “Axşam”, “Meşədə gəzinti”, “Dağların kölgəsi”, “Kollaj” və s. əsərlər tamaşaçıların ixtiyarına verilmişdir. Ümumiyyətlə sərgidə 45 sayda əsər nümayiş olunur.Tədbirdə eyni zamanda Gürcüstan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru akademik Giorgi Ququşvili, Gürcüstan Milli Muzeyinin direktoru David Lordkipanidze , Gürcüstanın Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü professor Valeri Asatiani Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası tərəfindən akademiyanın “Fəxri doktoru” adı  ilə təltif olunacaq və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən isə təşəkkür məktubu təqdim olunacaqdır.

Fotoqraf: Ələkbər Ağasiyev

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

   

Səhifə 6 > 30-dəan